โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันสุนทรภู่

1 min read

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชื่อกิจกรรม“สุนทรภู่ครูกวี” มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่ ประวัติความเป็นมา ผลงาน ในห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมการแต่งกลอนสุภาพ กิจกรรมการแต่งกาพย์ยานี 11 วาดภาพระบายสี
เล่าเรื่องตัวละครวรรณคดี ของสุนทรภู่ และอื่นๆ ในระหว่างวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน รักการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เชิญชม

เชิญชม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »