โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

1 min read

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ ลานฟรังซิสฮอลล์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระตุ้นการเรียนรู้และแสดงทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง การสร้างสรรค์นวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือกันทำงาน สร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อด้วย กิจกรรมประกอบไปด้วย การวาดภาพระบบายสี แข่งขัน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ DIY ในหัวข้อ “วิทย์รักษ์โลก”ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ DIY ในหัวข้อ “วิทย์รักษ์โลก”ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ DIY ในหัวข้อ “วิทย์รักษ์โลก”ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์แบบทีม ทีมละ 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์แบบทีม ทีมละ 3 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 – 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 – 6 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดง Since show และกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »