โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย

1 min read

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในหัวข้อ “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการสังเกต เปรียบเทียบ และความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »