โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันวิชาการ Rally Academic Day “

1 min read

13 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ Rally Academic Day “ พัฒนาทักษะความรู้ สู่เทคโนโลยี 4.0” ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดยเซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการแสดงศักยภาพของนักเรียนบนเวทีในการแสดงนิทานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปฐมวัย และการแสดงบทบาทสมมติที่ส่งเสริมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 การจัดกิจกรรมฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมฐานที่เน้นการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะกระบวนการคิด การทดลอง การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่และมีความสุขในการทำงาน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »