โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันวิชาการ “ พัฒนาทักษะความรู้สู่เทคโนโลยีและสมรรถนะ ”

1 min read

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ “ พัฒนาทักษะความรู้สู่เทคโนโลยีและสมรรถนะ ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและนำเสนอผลงานของตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ฝึกทักษะปฏิบัติกิจกรรมจากฐานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนด้านสรรถนะและประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนของนักเรียน และในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรช่วยจัดกิจกรรมฐานความรู้ให้กับนักเรียน ได้แก่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »