โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

1 min read

22 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมวันวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมวันวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรูปแบบ Online และ Onsite ขึ้น ซึ่งนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้จากการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการสรุปองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงาน และนำเสนอถ่ายทอดความคิดของตนเองได้ รวมทั้งนักเรียนได้พัฒนาความรู้จากการตอบคำถามทางด้านวิชาการและได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมิน 80%

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »