โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันลอยกระทง

1 min read

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตนตามประเพณีวันลอยกระทง มีความชื่นชม และ อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้น ได้แสดงความสามารถ  ตามศักยภาพอย่างหลากหลาย นักเรียนทุกคนมีความสุข และสนุกสนาน กับการเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี บาทหลวงวีรยุทธ  เกียรติสกุลชัย  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม  และบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน  เซอร์คาโรลีน สมศรี  พันวิลัย เป็นเกีรยติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันวาดภาพระบายสี  การประกวดประดิษฐ์กระทง   การประกวดรำวง  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และร่วมกันลอยกระทง

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »