โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

1 min read

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดย เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม การถวายพานดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การมอบรางวัลการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ แผ่นดินของพ่อ การแสดงจินตลีลาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และกิจกรรมแสดงความกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงงานหนักและตรากตรำพระวรกายมายาวนาน ๗๐ ปี เพื่อพัฒนาประเทศในทุกด้านให้เจริญก้าวหน้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรไทย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »