โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

1 min read

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ขึ้น ณ ลานฟรังซิส เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยมี มาเซอร์ ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมอบของรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับการเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกภายในชุมชนรอบโรงเรียน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »