โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันครู

1 min read

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมวันครูขึ้น โดยมีคุณพ่อชาร์ลส โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เซอร์ลูซีลาเนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันครูแห่งชาติได้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของครู และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม นอกจากนี้มีคุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพ.ศ. 2564 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 3 ท่าน คือ นายธง เสริมศิริ นางสาวพรรณนภา เล้งพ่วง และนางสาวรุจิรา ผิวเกลี้ยง

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »