โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีจิ๋ว

1 min read

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีจิ๋ว
วัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564
ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีจิ๋ว ณ บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เป็นการเข้าค่ายฝึกทักษะชีวิตตามฐานกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย การรอคอย การช่วยเหลือแบ่งปัน การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนรู้ และทักษะเบื้องต้น ให้กับเด็กในการนำไปปฏิบัติ ช่วงชั้นต่อไป

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »