โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมป้องและระงับอัคคีภัย

1 min read

กิจกรรมป้องและระงับอัคคีภัย

จากงานดูแลรักษาความปลอดภัย ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้

รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์จะแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

  • ส่วนของนักเรียน จะมีการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดูจากคลิป Youtube ผ่าน Google form พร้อมทำแบบฝึกหัดและประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม โดยให้ครูณัฐิกา และครูสุกฤตา เป็นผู้รับผิดชอบ
  • ส่วนของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน จะให้ความรู้วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ผ่าน Google form พร้อมประเมินความพึงพอใจ โดยจะแนบลิงก์ไว้ในไลน์กลุ่มโรงเรียนต่อไป
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »