โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

1 min read

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขตสาทร ได้จัดกิจกรรมบรรยายความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง และการใช้ถังดับเพลิง รวมถึงการสร้างสถานการณ์จำลองแผนอพยพหนีไฟของนักเรียน ครู และผู้ร่วมงานของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ณ ลานฟรังซิสฮอลล์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมี นายธนาธร ลีกระจ่าง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการและคณะ เป็นผู้ให้ความรู้และสาธิตวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครั้งนี้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »