โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1 min read

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 56 ณ ห้องประชุมหลุยส์ 4 โดยมี เซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกความมีระเบียบวินัย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน อันเป็นบ่อเกิดแห่งความรักความสามัคคี ทำให้นักเรียนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »