โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 6

1 min read

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารและการพัฒนาโรงเรียน ครูสุรีย์ ตริการช่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียน ครูกัญญา วงศ์ดีไพศาล ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียน การปฏิบัติตนตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และแนวทางของโรงเรียนในการปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครูสุทธิพันธ์ รัตนสุต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ ชี้แจงรายละเอียดสติกเกอร์จอดรถและบัตรรับนักเรียน บริษัท School Bright แนะนำวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง และตัวแทนจากบริษัท Make a wit นำเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปฐมวัย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »