โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

1 min read

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณพ่อชาร์ลส โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ ประธานในพิธี เซอร์ลูซีลาเนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงนโยบาย วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาและบริหารโรงเรียน นางสาวยลลดา จูจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย นางพรกมล เงินเขียว ชี้แจงหลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นปฐมวัย นางสาวณัฐิกา ศรีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ ชี้แจงการรับ - ส่งนักเรียน นางอนัญญา เรือนงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงและทบทวนระเบียบวินัยของนักเรียน การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา นางสาวสุรีย์ ตริการช่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงนโยบาย การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนจนเกิดสมรรถนะ นางสาวสลีลา คณภากรกุล นายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง กล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความอนุเคราะห์ในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานของท่านเข้าเรียนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษามา ณ โอกาสนี้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »