โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

1 min read

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา วันเสาร์ที่ 10 มิถุยายน 2566
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเซอร์ลูซีลาเนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงนโยบาย วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาและบริหารโรงเรียน ครูสุรีย์ ตริการช่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงนโยบาย การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนจนเกิดสมรรถนะ ครูอนัญญา เรือนงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงและทบทวนระเบียบวินัยของนักเรียน การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา นางสาวสลีลา คณภากรกุล นายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง กล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความอนุเคราะห์ในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา การแนะนำเข้าศึกษาต่อ ของโรงเรียน St.Mary's high school การแนะนำกิจกรรม "ลูกหลานของท่าน เป็นกระดูกสันหลังคดหรือไม่" จากคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »