โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

1 min read

วันที่ 6 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566   กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์

    และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ห้องสมุดและปฏิบัติตนตามมารยาทพื้นฐานในการใช้ห้องสมุด รู้วิธีการจัดเก็บ

    หนังสือเป็นหมวดหมู่  การยืม-การคืน รวมถึงระเบียบวินัยในการเข้าใช้บริการ

     3. เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »