โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมบัณฑิตน้อย

1 min read

กิจกรรมบัณฑิตน้อย
วัน พุธ ที่ 24 มีนาคม 2564
ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร (บัณฑิตน้อย) แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยปีที่ 3 ณ ลานฟรังซิสฮอลล์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กในการที่จะศึกษาต่อในช่วงชั้นต่อไป

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »