โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมนิเทศกัลยาณมิตร เขต 1

1 min read

วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กิจกรรมนิเทศกัลยาณมิตร เขต 1 ด้วยโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนิเทศกัลยาณมิตร เขต 1 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรครูให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคนิคกระบวนการสอน สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ซึ่งกันและกัน โดยจัดการนิเทศการเรียนรู้ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากโรงเรียนกุหลาบวิทยา และโรงเรียนเปรมฤดีศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »