โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมทัศนศึกษา

1 min read

กิจกรรมทัศนศึกษา
วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564
ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ แหล่งการเรียนรู้บริเวณชุมชนใกล้เคียง และกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวที่มีทั้งคน พืชและสัตว์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์โลกน่ารู้ ชีวิตความเป็นอยู่ ถิ่นกำเนิด รูปร่างลักษณะและความต้องการสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆ เด็กๆ มีควาสุข สนุกสนาน ให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »