โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6

1 min read

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 170 คน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช) คลองห้า จ.ปทุมธานี เพื่อ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยนอกห้องเรียน ได้ลงมือ
ทดลองและปฎิบัติด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »