โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมทัศนศึกษา

1 min read

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแบบบูรณาการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จัดกิจกรรมผ่าน Google meet ในชั่วโมงเรียนวิชา English Conversation เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความเป็นอยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆ  และดวงดาวประเภทต่างๆและ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเขตยานนาวา สาทร บางรัก โดยผ่านการชมคลิปวีดีโอ และตอบคำถามจาก Kahoot

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »