โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

1 min read

วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กิจกรรมประกอบด้วยการเปิดประชุมกอง ฐานทักษะลูกเสือ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ และการเดินทางไกล เพื่อฝึกกระบวนการทำงานกลุ่ม คิดสร้างสรรค์ ฝึกความเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี รู้จักหน้าที่ของตน มีระเบียบวินัย เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »