โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

1 min read

วันพุธที่ 28 - วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่มและกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการผจญภัย การชุมนุมรอบกองไฟ การเดินทางไกล อีกทั้งยังเป็นการทดสอบการเรียนรู้และประเมินผลบทเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และนำความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »