โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ บูรณาการ STEM

1 min read

วันที่ 25 – 27 มกราคม 2567 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ บูรณาการ STEM
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ บูรณาการ STEM ณ บ้านรักแรกพบ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมฐานต่าง ๆ นอกห้องเรียนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหาร่วมกัน สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตได้ รวมทั้งได้ทัศนศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง” ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ในด้านของเกษตรกรรม การเพาะปลูก และการสร้างบ้านดิน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »