โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมกีฬาสีพิกุลเกม ประจำปีการศึกษา 2563

1 min read

กิจกรรมกีฬาสีพิกุลเกม ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสีพิกุลเกม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดยเซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย นำสวดภาวนาก่อนเริ่มกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วยการละเล่นเกมเบ็ดเตล็ดพื้นบ้าน ในหัวข้อ “Embracing the colorful Thai Culture through Sports”
การโชว์กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ และการรับประทานขนมและไอศกรีมร่วมกัน กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน เคารพกฎ กติกาการแข่งขัน มีเมตตา และมีน้ำใจต่อตนเองและผู้อื่น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »