โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1 min read

ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »