โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

1 min read

การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ด้วยสำนักงานเขตสาทร ได้จัดทำแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของอาหาร กลุ่มเป้าหมายนักเรียนในสถานศึกษาพื้นที่เขตสาทร และเพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านการสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน จึงได้เข้ามาดำเนินการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »