การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ“ การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางศึกษา ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชั้น 2  ตั้งแต่ เวลา8.00- 16.30 น  

 โดยเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นางวลัยพร  เทวะเวชพงษ์