กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 26กรกฎาคม พ.ศ. 2562   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชั้น 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่ออนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของไทย  พร้อมทั้งนำภาษามาใช้ให้ถูกต้อง   กิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดคัดลายมือ  การแสดงวัฒนธรรมไทยในชุดรากไทย การตอบคำถาม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตอบคำถามจากPower point  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริศนาสำนวน จากการใช้ Kahoot ในการตอบคำถาม