ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บูรณการ STEM

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บูรณการ  STEM  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 5   ณ ประภาคารรีสอร์ท  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่  7 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  โดยภายในค่ายมีกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกิจกรรม  STEM  นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์  ความรู้ด้วยความสนุกสนาน และช่วยเหลือกันทำกิจกรรมภายในกลุ่ม