พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562

ฝ่ายจิตตาภิบาล งานอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ณ วัดเซนต์หลุยส์  เพื่อวอนขอพระพร สำหรับการเรียนการสอน ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาในตลอดปีการศึกษานี้  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีกรรม โดยบาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธานในพิธี