กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 54 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ บ้านอบรมสแตลลามารีส จังหวัดระยอง  โดยมีคุณอดิเรก โพธิทอง เป็นวิทยากร  กิจกรรมนี้ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ การคิดวิเคราะห์ การสังเกต การอยู่ร่วมกัน  เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข