กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียนเขต 1

ฝ่ายจิตตาภิบาล งานอภิบาลและแพร่ธรรม ได้นำนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 39 คน เข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1  หัวข้อ “ 350 ปี มิสซังสยาม ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ” ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก  โดยมีบาทหลวงชนภัทร ศุขะเนตร และบาทหลวง วินัย ฤทธิบุญชัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้