กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ป.5-ม.3

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่5 – มัธยมศึกษาปีท.3 ที่ค่ายปากช่องแคมป์ จังหวัดนครราชสีมา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 195 คนครู 4 คน และเซอร์มารี-เอมเม โพธิทองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 8- 10 พฤศจิกายน 2561 และวันที่10 พฤศจิกายน 2561 เดินทางไปทัศนศึกษา ที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กเพื่อศึกษาหาความรู้ของกระบวนการผลิตนม