กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่  26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยเซอร์มารี-เอมเม โพธิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดและการพัฒนาโรงเรียน ครูสุรีย์ ตริการช่าง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนสอนของครูในยุคไทยแลนด์4.0(การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้) ครูอนัญญา เรือนงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและการจัดกิจกรรมฉลองโรงเรียนก่อตั้งครบ 60 ปี ครูสมบัติ  สุทธิรอด แนะนำเทคนิคการเลี้ยงดูลูกหลานสมัยปัจจุบัน คุณสลีลา คณภากรกุล    ประธานผู้ปกครองเครือข่าย เชิญชวนรับสมาชิกผู้ปกครองเครือข่ายใหม่ และ  อาจารย์พิสิษฎ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ อธิการบดีสถานบันวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง แนะแนวการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับ ครูกับผู้ปกครองร่วมกันปรึกษาหาแนวทางการพัฒนานักเรียนแต่ละชั้นเรียน