ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์นุ้ยศึกษาวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม  2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ชี้แจ้งนโยบายบริหารและการจัดการโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อก่ีเรียนการสอน   พร้อมทั้งได้แนะนำสายการเรียน ศิลปดนตรีในระดับมัธยมปลายโดยการร่วมมือกับสถาบันดนตรีและศิลปะการแสดงและผู้ปกครองได้พบกับครูประจำชั้นเพื่อปรึกษากันในความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง