กิจกรรม Open House (สายใยรักบ้านและโรงเรียน)

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรม Open  House (สายใยรักบ้านและโรงเรียน) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมผลงานร่องรอยการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Project  Approach เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................