ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ฉบับ พ.ศ.2559-2563

PDFพิมพ์อีเมล


เนื่องด้วยคณะกรรมการการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา และครูบุคลากรทางการศึกษาจะร่วมกันทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ฉบับ พ.ศ.2559-2563 ที่ผ่านมายังไม่สมบูรณ์เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาและบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนของครูและของผู้เรียนให้ไปสู่อนาคตซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่ง พบว่ามีบางส่วน ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้  การดำเนินการพัฒนาอย่างมีระดับคุณภาพมากขึ้น จึงจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ  การพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพด้านผู้เรียนให้บรรลุอีกทั้งเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพทุกมิติของบุคลากรไปสู่เป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน

โดยมีหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระและผู้ที่เกี่ยวข้องรวม 23 ท่าน

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................