ค่ายบูรณาการ “ Follow to the World War 2 ”

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 25 – 27 มกราคม 2561    ค่ายบูรณาการ “ Follow  to  the World  War 2 ” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ“ Follow  to  the World
War 2 ”   ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5  ณ  อุทยานแห่งชาติเอราวัณ   อำเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี    นักเรียนได้ศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านเก่า  อุทยานปราสาทเมืองสิงห์ พิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ และช่องเขาขาด ฯลฯ  สนุกสนานกับกิจกรรม Walk Rally   และกิจกรรมนันทนาการ  นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม   ส่งเสริมความเป็นผู้นำ – ผู้ตามของนักเรียนได้เป็นอย่างดี


Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................