กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ บ้านอบรมสแตลลามารีส จังหวัดระยอง

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 53 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ บ้านอบรมสแตลลามารีส จังหวัดระยอง  โดยมีคุณอดิเรก โพธิทอง เป็นวิทยากร  กิจกรรมนี้ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ การคิดวิเคราะห์ การสังเกต การอยู่ร่วมกัน  เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................