จัดกิจกรรมวันครู ณ บริเวณหน้าอาคารยอห์นปอลที่ 2

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 15 มกราคม 2561 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จัดกิจกรรมวันครู ณ บริเวณหน้าอาคารยอห์นปอลที่ 2  โดยเซอร์มารี-เอมเม  โพธิทอง  เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวคำปฏิญาณตนของครู การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลแด่ครูปฏิบัติงานนานปี ครูที่ปฏิบัติงานไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา และไม่ออกนอกสถานที่  พิธีน้อมระลึกกตัญญูกตเวทีแด่คุณครู โดยผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ มอบของที่ระลึกแด่ครู พร้อมการแสดงระลึกพระคุณครูและขับร้องบทเพลง “ร้อยใจมากราบครู” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และการขับร้องบทเพลงเกี่ยวกับครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงพระคุณของครู

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................