นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

PDFพิมพ์อีเมล

นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  ปีการศึกษา 2560

การทดสอบโครงการ PRE – GIFTED  & EP  ของ ชมรมบัณฑิตแนะแนว

ด.ช. กิตติพัชร  ธันญะทวี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัล

-  ใบประกาศเกียรติคุณ สอบคะแนน PRE – GIFTED  & EP  ประเภทคะแนนรวม  ได้อันดับที่ 1 ของเขตสาทร

-  ใบประกาศเกียรติคุณ สอบคะแนน PRE – GIFTED  & EP  วิชาวิทยาศาสตร์  ได้อันดับที่ 1 ของเขตสาทร

-  ใบประกาศเกียรติคุณ สอบคะแนน PRE – GIFTED  & EP  วิชาภาษาอังกฤษ  ได้อันดับที่ 1 ของเขตสาทร

ด.ญ. พลิน อนันททวงศ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัล

-  ใบประกาศเกียรติคุณ สอบคะแนน PRE – GIFTED  & EP  ประเภทคะแนนรวม  ได้อันดับที่ 2 ของเขตสาทร

-  ใบประกาศเกียรติคุณ สอบคะแนน PRE – GIFTED  & EP  วิชาคณิตศาสตร์  ได้อันดับที่ 1 ของเขตสาทร

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................