ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่2/2560 ณ ห้องประชุมหลุยส์

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 7  พฤศจิกายน  2560 ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  ผู้แทนครู  ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนชุมชน  เข้าประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่2/2560  ณ  ห้องประชุมหลุยส์  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................