ร่วมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน “บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน” ปีการศึกษา 2560

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาจีน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน “บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน” ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โยการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 2ประเภท คือ การคัดลายมือด้วยดินสอ และการคัดลายมือด้วยพู่กันในการแข่งขันครั้งนี้นักเรียนของเราได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

คัดลายมือภาษาจีนด้วยดินสอ รุ่นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงกะรัต   จาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

คัดลายมือภาษาจีนด้วยดินสอ รุ่นมัธยมศึกษา (ม.1-6)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวกมัยธร   ห่วงโห้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

 รางวัลชมเชย

เด็กหญิงปรัชญประภา   หาสุณหะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คัดลายมือภาษาจีนด้วยพู่กัน รุ่นประถมศึกษา (ป.1-6)

 รางวัลชมเชย

- เด็กชายอิษฎ์อาณิก   เชาว์วิสุทธิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

- เด็กหญิงอัครพรณ์   เป้ป้อม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................