เป้าหมาย (GOAL)

PDFพิมพ์อีเมล

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

เป้าหมาย  (GOAL)

๑.        ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (ม.๑) (ตบช.๑)

๒.      ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ (ม.๒) (ตบช.๒)

๓.       ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ม.๓) (ตบช. ๓)

๔.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง มีสติสมเหตุผล (ม.๔) (ตบช. ๔)

๕.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ( ม.๕) (ตบช. ๕)

๖.   ผู้เรียนทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (ม.๖) (ตบช.๓)

๗.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.๗)(ตบช ๖,๗)

๘.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(ม.๘)(ตบช ๖,๗)

๙.         คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.๙ ) (ตบช.๗)

๑๐.     โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้าน(ม.๑๐) (ตบช.๗)

๑๑.     โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ(ม.๑๑)(ตบช.7)

๑๒.  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ม.๑๒ ) (ตบช. ๘)

๑๓.   โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(ม.๑๓)(ตบช.๗)

๑๔.   โรงเรียนมีการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น (ม.๑๔)(ตบช. ๙,๑๐)

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (ม.๑๕) (ตบช.๑๑,๑๒)

ระดับการศึกษาปฐมวัย

เป้าหมาย (GOAL)

๑.      เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (ม.๑)(ตบช.๑)(ตบช.๕)

๒.    เด็กมีการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ(ม.๒)(ตบช.๒) (ตบช.๕)

๓.     เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม(ม.๓)(ตบช.๓) (ตบช.๕)

๔.     เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา(ม.๔)(ตบช.๔) (ตบช.๕)

๕.     ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(ม.๕)(ตบช.๖)

๖.      ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(ม.๖) (ตบช.๗)

๗.     สถานศึกษามีแนวการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ(ม.๗)(ตบช. ๗)

๘.     สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง(ม.๘)(ตบช. ๘)

๙.      สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้(ม.๙)(ตบช. ๙)

๑๐.  สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนด(ม.๑๐)(ตบช. ๙)(ตบช.๑๐)

๑๑. สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น(ม.๑๑)(ตบช.๑๑)(ตบช.๑๒)

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................