นโยบาย (POLICY)

PDFพิมพ์อีเมล

นโยบาย  (POLICY)  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายโรงเรียนมีนโยบายที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

๑.ส่งเสริมการบรูณาการคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมไทยกับหลักธรรมของศาสนา   ตามจิตตารมณ์แห่งความรักและเมตตา  ตามหลักคุณค่าพระวรสาร ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน  (นโยบาย EDBA ๑,๔) (พ.๑)

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ / กิจกรรมที่บูรณาการให้บุคลากรทุกคนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ มีทักษะในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น (นโยบาย EDBA ๑,๔)(พ.๑)

๓.พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการให้ได้ มาตรฐานการศึกษาชาติ (นโยบาย EDBA ๓,๔) (พ.๑)

๔.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ (นโยบาย EDBA ๓) (พ.๒)

๕.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (นโยบายEDBA ๒,๓) (พ.๓)

๖. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ (นโยบาย EDBA ๒) (พ.๔)

๗.ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และจุดเน้นที่โรงเรียนกำหนดขึ้น(นโยบาย EDBA ๒,๓) (พ.๓)


ระดับการศึกษาปฐมวัย

๑. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่น บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และทักษะพื้นฐานวิชาการ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลกรที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาอบรมเลี้ยงดูเด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม
๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ  การบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................