อัตลักษณ์ (IDENTITY)

PDFพิมพ์อีเมล

อัตลักษณ์ (IDENTITY)

อัตลักษณ์นักเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา : ความเป็นผู้นำพร้อมรักและรับใช้

จากอุดมการณ์ที่แน่วแน่ของผู้ก่อตั้งโรงเรียนถ่ายทอดพัฒนาสู่กระบวนการพัฒนาเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดชีวิต ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ที่โดดเด่น โดยนิยามอัตลักษณ์นักเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา : ความเป็นผู้นำพร้อมรักและรับใช้  มีดังนี้

๑.      ความเป็นผู้นำ คือ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำในแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา  ใจ  มีวินัยและรับผิดชอบ

๑.๑ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำในแบบอย่างที่ดี ทางกาย คือ การเป็นผู้อ่อนน้อม ถ่อมตน  สุภาพเรียบร้อย ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีวินัยและรับผิดชอบ ไม่ฟุ่มเฟือย

๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำในแบบอย่างที่ดี ทางวาจา คือ พูดจาไพเราะ ถูกกาลเทศะ

๑.๓ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำในแบบอย่างที่ดี ทางใจ คือ มีจิตเมตตา คิดดี  ทำดี มีความพอเพียงไม่อยากได้ของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต

๒.      พร้อมรักและรับใช้ คือ มีความรัก ช่วยเหลือผู้อื่น และมีจิตอาสา

๒.๑. พร้อมรัก คือ มีความรัก ช่วยเหลือผู้อื่น โดยการรู้จักการให้กำลังใจ ให้อภัย รู้จักชมเชยผู้อื่น ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น

๒.๒. รับใช้ คือ มีจิตอาสา คือ สละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชน หรือต่อสังคม

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................