เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)

PDFพิมพ์อีเมล

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)

“โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศการศึกษาแบบคาทอลิกตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์”

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เป็นโรงเรียนคาทอลิกมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระเยซูเจ้า เคารพต่อพระนางมารีย์ (พระมารดาของพระเยซูเจ้าหรือแม่พระ) และเป็นหนึ่งเดียวในพระศาสนจักรคาทอลิก มีสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประมุข สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักศาสนาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ถึง คุณค่าพระวรสาร อาศัยรูปแบบชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์หรือกษัตริย์หลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาเป็นผลของปณิธานที่มุ่งมั่นของนักบุญหลุยส์หรือกษัตริย์หลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส พระองค์ทรงดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า ตามคุณค่าพระวรสาร โดยเฉพาะคุณสมบัติของความถ่อมพระองค์และการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทรงเป็นนักปกครองและผู้นำที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม การให้อภัย การเป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมของชีวิตครอบครัว ทั้งเป็นแบบอย่างที่แท้จริงของฆราวาสคริสตชน ปฏิบัติตนรับใช้พระเป็นเจ้าในภารกิจสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ การปกป้องคุ้มครองและดูแลทุกข์สุขของมวลพสกนิกร ทรงบังคับใช้กฎหมาย พร้อมนำสันติภาพและความยุติธรรมสู่ประชาชน ทำให้ประเทศฝรั่งเศสได้มีความยุติธรรมขึ้นใหม่ และได้แก้ไขชีวิตทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น แต่ทรงดำเนินชีวิตโดยไม่ได้ยึดติดกับสิ่งของฟุ่มเฟือย พระองค์ทรงสร้างโรงพยาบาลและได้มอบที่ดินผืนใหญ่สำหรับการกุศล ทรงเป็นตัวอย่างในเรื่องความรัก เมตตาต่อคนยากจนและคนป่วย แสดงออกในภารกิจประจำวันของพระองค์ ทรงทำงานเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสันติภาพสำหรับทวีปยุโรป พระองค์ได้ทรงทำสงครามครูเสดครั้งแรกเพื่อช่วยกู้แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ทรงดำเนินชีวิตตามความเชื่อศรัทธาในพระเป็นเจ้าอย่างมั่นคง และเป็นผู้ประกาศข่าวดีแก่คนต่างศาสนาถึงความรักของพระเป็นเจ้า ท่านชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญและเป็น

นิรันดร์แท้จริงคือ องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น

เพื่อให้ปณิธานที่แน่วแน่ของท่านนักบุญหลุยส์ ได้กระจายออกสู่สังคมในวงกว้าง พระสังฆราช มิเชล ลัเยร์ ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อถ่ายทอดปณิธานที่แน่วแน่นี้ ได้หลอมทุกอุดมการณ์ ทุกความมุ่งมั่น อยู่ในรูปแบบการศึกษาที่ปลูกฝังให้นักเรียน มีจิตตารมณ์ตามแบบนักบุญหลุยส์และคุณค่าพระวรสาร เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม โดยมีภคินี คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ช่วยดำเนินงานบริหารจัดการศึกษา ก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของโรงเรียน  ที่เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ตามแบบการจัดการศึกษาคาทอลิกอย่างเป็นรูปธรรม และจากความเป็นมาในเบื้องต้นเราจึงประมวลเอกลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษามีองค์ประกอบที่สำคัญของเอกลักษณ์ดังนี้

องค์ประกอบของเอกลักษณ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

๑.      โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เป็นโรงเรียนคาทอลิกในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

๒.      เป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลและบริหารงานโดย ภคินี คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ผู้ยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้า

๓.      ยึดหลักตามแนววิถีชีวิตของนักบุญหลุยส์หรือกษัตริย์หลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศสได้แก่

๓.๑ การสร้างบรรยากาศการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์และคุณค่าพระวรสาร

๓.๒ ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย

๓.๓ มีความรัก เมตตา อ่อนโยน ถ่อมตน เป็นผู้รับใช้ที่ดีตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

๓.๔ การเป็นผู้นำและเป็นนักปกครองที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม

๔.      จัดกระบวนการการเรียนการสอนโดยมีการสอดแทรกคุณค่าพระวรสาร

จากปณิธานหรืออุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการดำเนินชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์หรือกษัตริย์หลุยส์ที่ 9 และพระสังฆราช มิเชล ลังเยร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจึงได้กำหนดเป็นคุณลักษณะสำหรับนักเรียน หรือ อัตลักษณ์ที่ต้องการให้นักเรียนเป็น หลังจากได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากโรงเรียน ได้แก่ “ความเป็นผู้นำพร้อมรักและรับใช้”

ดังนั้นเพื่อให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว “พวกเราทุกคน” ซึ่งหมายถึง ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ร่วมกันแสวงหาโดยให้ความเคารพในตัวตนของแต่ละคน  เคารพความคิดเห็นของทุกคน นำมาแบ่งปันเรียนรู้แก่กันและกัน บนพื้นฐานของความแตกต่างทางภูมิหลังและประวัติศาสตร์ในกรอบของการศึกษาทางวิชาการ และตระหนักดีว่า ความรู้มิได้มาจากการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มาจากประสบการณ์ตรงด้วย ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ อาทิเช่น“สื่อการเรียนการสอนคุณค่าพระวรสารสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้” เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติ ตามแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าได้สอนไว้ นอกจากนี้นักเรียนได้เรียนรู้จากบุคคลภายนอก องค์กร และจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย และนำองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้ภายนอกได้รู้ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่กันและกัน มีทั้งการให้และการรับด้วยท่าทีแห่งความเคารพและจากข้อมูลประสบการณ์ที่หลากหลายที่ผ่านการแสวงหา โรงเรียนได้วิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนานักเรียน และบุคลากร โดยมีแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม และการกำกับติดตามประเมินผลอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ทำให้เกิดเป็นรูปแบบการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด และเมื่อทำซ้ำ ๆ พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่ตัวนักเรียน นั่นหมายความว่าตัวนักเรียนมีคุณลักษณะที่คาดหวังคือ ความเป็นผู้นำพร้อมรักและรับใช้  หรือเกิดเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษานั่นเอง และจากอัตลักษณ์ที่ก่อเกิดนี้  นักเรียนจะเป็นบุคคลพร้อมด้วยความดีงาม มีความสามารถและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีกิริยามารยาทสมศักดิ์ศรีของการเป็นนักเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีคุณลักษณะในความเป็นผู้นำ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................